Hintergrund

Minishettys Stuten


Staatsprämienstute Homera v. Kairos
Buckskinschecke

V: Bambie de Valk

M: Ylona v.Kairos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linie
Rabein's Baki
Premienstute
Smockey Black

76cm

V: Elmhorst Fuzzy

M: Chieming's Bonita (Staatsprämienstute)

Linie
Staatsprämienstute Chieming´s Bonita

Palomino

83cm

V:Mark v.d. Yisselhoff

M: Batida v. Fliederhof

MV: Brilliant von Soestblick

 

Linie